Misja szkoły

Pomagamy realizować marzenia naszych uczniów

 
Jesteśmy szkołą, która pomaga realizować marzenia naszych uczniów. Zapewnia wszechstronny i harmonijny rozwój. Organizuje ciekawe zajęcia pozalekcyjne. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym i działa na rzecz jego rozwoju. Wszystko dla ucznia, aby to o czym marzy, stało się rzeczywistością.

Wizja Szkoły

Nasza szkoła to nie tylko mury. To przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pedagodzy, rodzice. My wszyscy tworzymy miejsce, w którym każdy młody człowiek będzie mógł się wszechstronnie i harmonijnie rozwijać, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami. Naszym celem jest wychować człowieka, który będzie kulturalny, tolerancyjny, szlachetny, wrażliwy, odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale także za innych. Odnajdzie się w dynamicznie zmieniającym się świecie. Będzie świadomie kreował swoją przyszłość, pewnie szedł obraną drogą i realizował marzenia. 
 
Wartości naszej szkoły
 
Jesteśmy szkołą, która:

 • Tworzy serdeczną i  życzliwą atmosferę, pełną bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i tolerancji

 • Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie doskonali swoje umiejętności

 • Szanuje odrębność wyznaniową uczniów

 • Kształtuje poczucie przynależności do społeczności lokalnej i wyrabia poczucie odpowiedzialności za jej funkcjonowanie

 • Dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia i przygotowuje go do nauki na wyższym szczeblu edukacyjnym

 • Zapewnia  ciekawe programy nauczania i  formy ich realizacji

 • Organizuje różnorodne projekty, zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne, a także wycieczki, spotkania okolicznościowe i wymiany uczniów w ramach projektów unijnych

 • Jest dobrze wyposażona w pomoce naukowe i multimedialne

 • Umożliwia uczniom prezentację swoich osiągnięć w konkursach zewnętrznych i wewnątrzszkolnych

 • Wspiera rodziców / opiekunów w wychowywaniu dzieci

 • Integruje, inspiruje i  angażuje rodziców / opiekunów i środowisko lokalne do wspólnej pracy oraz na rzecz szkoły

 • Stawia na kreatywność ucznia

 • Otacza opieką dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i socjalnych

 • Propaguje zdrowy styl życia,  realizując programy profilaktyczne

 • Zachęca do działania na rzecz innych

 • Współpracuje z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji
   

Wizerunek Absolwenta
 
Dążymy do wychowania absolwenta, który:
 
Swoją odpowiedzialnością: Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i swoje decyzje. Potrafi przyznać się do błędu i wykazuje odwagę cywilną.
 
Otwartością:Komunikuje się w co najmniej dwóch językach. Posługuje się mową ciała i dostosowuje treść i formę komunikatu do możliwości odbiorcy. Rozumie zasady demokracji, potrafi dyskutować używając różnych argumentów.
 
Tolerancyjnością: Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z różnych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej.
 
Krytycznością: Z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji, potrafi je weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy.
 
Rozważnością: Potrafi przewidywać zagrożenia i podejmować właściwe decyzje. Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i wypoczynek. Jest aktywny fizycznie.
 
Ciekawością świata: Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.
 
Samodzielnością:  Orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie cele i je realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy. W razie potrzeby potrafi zaprojektować działania, dobierając odpowiednie metody postępowania.
 
Priorytety wychowawcze:
 

 1. Moja Ojczyzna, moje Miasto, moja Wyspa

 2. W zdrowym ciele zdrowy duch

 3. Ja, moja rodzina, moje najbliższe otoczenie

 4. Jesteśmy europejczykami

 5. Potrafimy pomagać  i działać razem

 6. Bezpieczna i przyjazna szkoła

 7. Moja przyszłość jest w moich rękach

 8. Z ekologią za pan brat

 9. Dbamy o wizerunek naszej szkoły

 10. Podtrzymujemy i dbamy tradycje i obyczaje

 11. Internet moim oknem na świat

 12. Książka każdego dnia

 

 

Copyright©2011 ZKPiG Nr 25 w Gdańsku - Świbnie

ul. Boguckiego 44, 80-690 Gdańsk - Świbno

tel./fax 58 308 05 57 e-mail: zkpignr25@poczta.onet.pl